شاى ليبتون ناعم 3كجم
1,739.39 EGP 1,739.39 EGP 1739.39 EGP
6 Units x 6 x 3 Kg
Lipton
شاى ليبتون 100 فتله ظرف
1,468.67 EGP 1,468.67 EGP 1468.67 EGP
24 Units x 100 TB
Lipton
شاى ليبتون 400 فتله صن شاين
1,456.39 EGP 1,456.39 EGP 1456.39 EGP
9 Units x 400 TB
Lipton
نسكافيه كلاسيك 450 جم
1,526.95 EGP 1,526.95 EGP 1526.95 EGP
8 Units x 450 gm
Nescafe
لبن نيدو 1750 جم
1,197.00 EGP 1,197.00 EGP 1197.0 EGP
6 Units x 1750 gm
Nido
نسكافيه كلاسيك 200 جم - 12 قطعة في الكرتونة
1,145.30 EGP 1,145.30 EGP 1145.3 EGP
12 Units x 200 gm
Nescafe
نسكافيه جولد 200 جم
1,002.00 EGP 1,002.00 EGP 1002.0 EGP
6 Units x 200 gm
Nescafe
نسكافيه كلاسيك ستيك24علبة
959.94 EGP 959.94 EGP 959.94 EGP
24 Units x 50 x 1.8 gm
Nescafe
نسكافيه كلاسيك 50 جرام
635.60 EGP 635.60 EGP 635.6 EGP
24 Units x 50 gm
Nescafe
نسكافيه 3 فى 1
517.97 EGP 517.97 EGP 517.97 EGP
12 Units x 30 x 18 gm
Nescafe
شاى ليبتون اخضر نعناع 20 فتله
408.75 EGP 408.75 EGP 408.75 EGP
16 Units x 20 TB
Lipton
شاى ليبتون اخضر 20 فتله
408.75 EGP 408.75 EGP 408.75 EGP
16 Units x 20 TB
Lipton
شاى ليبتون 20 فتله مغلف
408.06 EGP 408.06 EGP 408.06 EGP
16 Units x 20 TB
Lipton
ليبتون ينسون 20 فتله
408.06 EGP 408.06 EGP 408.06 EGP
16 Units x 20 TB
Lipton
شاى ليبتون ايرل جراى 20 فتله
408.06 EGP 408.06 EGP 408.06 EGP
16 Units x 20 TB
Lipton
شاى افطار انجليزى 20فتله
408.06 EGP 408.06 EGP 408.06 EGP
16 Units x 20 TB
نسكويك 750 جم
436.39 EGP 436.39 EGP 436.39 EGP
8 Units x 750 gm
Nesquik
نسكويك 500 جم
436.39 EGP 436.39 EGP 436.39 EGP
12 Units x 500 gm
Nesquik
ليبتون الليمون بالجنزبيل 20 فتله
408.06 EGP 408.06 EGP 408.06 EGP
16 Units x 20 TB
Lipton
ليبتون كركديه 20 فتله
408.06 EGP 408.06 EGP 408.06 EGP
16 Units x 20 TB
Lipton