(مايونيز هاينز ظرف علب7جم (200ظرف
454.54 EGP 454.54 EGP 454.54 EGP
6 Units x 200 x 7gm
Heinz
مايونيز سحرى هيلمانز
680.98 EGP 680.98 EGP 680.98 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Hellmann's
مايونيز هاينز 180 جرام
219.21 EGP 219.21 EGP 219.21 EGP
12 Units x 180 gm
Heinz
مسطردة 5كج لافيدا
171.73 EGP 171.73 EGP 171.73 EGP
1 Unit x 5 Kg
Lavida
كاتشب 10كج لافيدا
159.46 EGP 159.46 EGP 159.46 EGP
1 Unit x 10 Kg
Lavida
كاتشب حقيقى هيلمانز - عبوة واحدة
121.16 EGP 121.16 EGP 121.16 EGP
1 Unit x 5 Kg
Hellmann's
شيلى صوص هاينز 195 جرام
480.23 EGP 480.23 EGP 480.23 EGP
24 Units x 195 gm
Heinz
مايونيز هاينز 310 جرام
365.34 EGP 365.34 EGP 365.34000000000003 EGP
12 Units x 310 gm
Heinz
هوت صوص 5كج لافيدا
103.04 EGP 103.04 EGP 103.04 EGP
1 Unit x 5 Kg
Lavida
باربكيو 5كج لافيدا
141.06 EGP 141.06 EGP 141.06 EGP
1 Unit x 5 Kg
Lavida
مايونيز 4 كج لافيدا
128.80 EGP 128.80 EGP 128.8 EGP
1 Unit x 4 Kg
Lavida
كاتشب ظرف 1000 لافيدا
208.53 EGP 208.53 EGP 208.53 EGP
1000 Units x 7 gm
Lavida
كول سلو 4كجم GSF
211.99 EGP 211.99 EGP 211.99 EGP
1 Unit x 4 Kg
صوص الباربكيو هاينز 5كجم
148.98 EGP 148.98 EGP 148.98 EGP
1 Unit x 5 Kg
Heinz
هوت صوص هاينز 5كجم
115.36 EGP 115.36 EGP 115.36 EGP
1 Unit x 5 Kg
Heinz
كاتشب هاينز حار 200 جرام
312.98 EGP 312.98 EGP 312.98 EGP
24 Units x 200 gm
Heinz
رانش 3.2كجم GSF
900.00 EGP 900.00 EGP 900.0 EGP
4 Units x 3.2 Kg
سيزار4كجم GSF
248.00 EGP 248.00 EGP 248.0 EGP
1 Unit x 4 Kg
صوص تاى شيلى4كجم GSF
188.00 EGP 188.00 EGP 188.0 EGP
1 Unit x 4 Kg
مايونيز 4كجم GSF
127.20 EGP 127.20 EGP 127.2 EGP
1 Unit x 4 Kg