ديكسى ميلز كاتشب 10 كجم
142.50 EGP 142.50 EGP 142.5 EGP
1 Unit x 10 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز توبينج كراميل ١ كج
46.00 EGP 46.00 EGP 46.0 EGP
1 Unit x 1 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز صوص رانش 3.4 كجم
707.20 EGP 707.20 EGP 707.2 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز مايونيز بالثوم 3.4 كجم
503.20 EGP 503.20 EGP 503.2 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز فلفل هالبينو 4 كجم
72.00 EGP 72.00 EGP 72.0 EGP
1 Unit x 4 Kg
Dixie Mills
فول مدمس سادة 400 جرام فودى
6.67 EGP 6.67 EGP 6.67 EGP
1 Unit x 400 gm
Foody
ديكسى ميلز مايونيز حار 3.4 كجم
489.60 EGP 489.60 EGP 489.6 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز صوص 1000 ايلاند 3.4 كجم
492.18 EGP 492.18 EGP 492.18 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز خيار مخلل 10 كجم
180.00 EGP 180.00 EGP 180.0 EGP
1 Unit x 10 Kg
Dixie Mills
بسكويت بوريو اكس لارج 6 قطع
160.00 EGP 160.00 EGP 160.0 EGP
8 Pallets x 12 Units
Borio
ديكسى ميلز مايونيز سندوتش 3.4 كجم
353.61 EGP 353.61 EGP 353.61 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
شاى ليبتون اخضر نعناع هرمى
333.00 EGP 333.00 EGP 333.0 EGP
6 Units x 25TB
Lipton
مرقه دجاج مكعبات كنور
319.91 EGP 319.91 EGP 319.91 EGP
6 Units x 120 Cubes
Knorr
كراش مانجو اوستربرج
110.00 EGP 110.00 EGP 110.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
لبن نيدو 500 جم
1,098.00 EGP 1,098.00 EGP 1098.0 EGP
18 Units x 500 gm
Nido
صوص بيتزا هاينز 350 جرام
199.37 EGP 199.37 EGP 199.37 EGP
12 Units x 350 gm
Heinz
سيرب بلو كوراساو اوستربرج
86.00 EGP 86.00 EGP 86.0 EGP
1 Unit x 750 ml
شاى ليبتون اخضر هرمى
333.00 EGP 333.00 EGP 333.0 EGP
6 Units x 25 TB
Lipton
سيرب كراميل اوستربرج
86.00 EGP 86.00 EGP 86.0 EGP
1 Unit x 750 ml