شاى ليبتون ناعم 3كجم
1,739.39 EGP 1,739.39 EGP 1739.39 EGP
6 Units x 6 x 3 Kg
Lipton
شاى ليبتون 100 فتله ظرف
1,468.67 EGP 1,468.67 EGP 1468.67 EGP
24 Units x 100 TB
Lipton
شاى ليبتون 400 فتله صن شاين
1,456.39 EGP 1,456.39 EGP 1456.39 EGP
9 Units x 400 TB
Lipton
شاى ليبتون اخضر نعناع 20 فتله
408.75 EGP 408.75 EGP 408.75 EGP
16 Units x 20 TB
Lipton
شاى ليبتون اخضر 20 فتله
408.75 EGP 408.75 EGP 408.75 EGP
16 Units x 20 TB
Lipton
شاى ليبتون 20 فتله مغلف
408.06 EGP 408.06 EGP 408.06 EGP
16 Units x 20 TB
Lipton
ليبتون ينسون 20 فتله
408.06 EGP 408.06 EGP 408.06 EGP
16 Units x 20 TB
Lipton
شاى ليبتون ايرل جراى 20 فتله
408.06 EGP 408.06 EGP 408.06 EGP
16 Units x 20 TB
Lipton
شاى افطار انجليزى 20فتله
408.06 EGP 408.06 EGP 408.06 EGP
16 Units x 20 TB
ليبتون الليمون بالجنزبيل 20 فتله
408.06 EGP 408.06 EGP 408.06 EGP
16 Units x 20 TB
Lipton
ليبتون كركديه 20 فتله
408.06 EGP 408.06 EGP 408.06 EGP
16 Units x 20 TB
Lipton
ليبتون نعناع 20 فتله
408.06 EGP 408.06 EGP 408.06 EGP
16 Units x 20 TB
Lipton
شاى ليبتون كاموميل 20 فتله
408.06 EGP 408.06 EGP 408.06 EGP
16 Units x 20 TB
Lipton
شاى ليبتون فواكه بريه هرمى
333.11 EGP 333.11 EGP 333.11 EGP
6 Units x 25 TB
Lipton
شاى ليبتون ليمون هرمى
333.11 EGP 333.11 EGP 333.11 EGP
6 Units x 25 TB
Lipton
شاى ليبتون اخضر سنشيا هرمى
333.11 EGP 333.11 EGP 333.11 EGP
6 Units x 25 TB
Lipton
شاى ليبتون افطار انجليزى هرمي
333.11 EGP 333.11 EGP 333.11 EGP
6 Units x 25 TB
Lipton
شاى ليبتون ايرل جراى هرمى
333.11 EGP 333.11 EGP 333.11 EGP
6 Units x 25 TB
شاى ليبتون اخضر هرمى
333.00 EGP 333.00 EGP 333.0 EGP
6 Units x 25 TB
Lipton
شاى ليبتون العلامة الصفراء هرمى
333.00 EGP 333.00 EGP 333.0 EGP
6 Units x 25 TB
Lipton