رانش 3.2كجم GSF
824.71 EGP 824.71 EGP 824.71 EGP
4 Units x 3.2 Kg
توبنج فراوله GSF
674.12 EGP 674.12 EGP 674.12 EGP
12 Units x 1 Kg
توبنج كراميل GSF
674.12 EGP 674.12 EGP 674.12 EGP
12 Units x 1 Kg
توبنج شوكولاته GSF
674.12 EGP 674.12 EGP 674.12 EGP
12 units x 1 Kg
سوزاند ايلاند 3.4كجم GSF
644.70 EGP 644.70 EGP 644.7 EGP
4 Units x 3.4 Kg
سيزار4كجم GSF
222.71 EGP 222.71 EGP 222.71 EGP
1 Unit x 4 Kg
رانش 3.2كجم GSF - عبوة واحدة
206.18 EGP 206.18 EGP 206.18 EGP
1 Unit x 3.2 Kg
كول سلو 4كجم GSF
190.00 EGP 190.00 EGP 190.0 EGP
1 Unit x 4 Kg
صوص تاى شيلى4كجم GSF
164.71 EGP 164.71 EGP 164.71 EGP
1 Unit x 4 Kg
سوزاند ايلاند 3.4كجم GSF - عبوة واحدة
161.17 EGP 161.17 EGP 161.17000000000002 EGP
1 Unit x 3.4 Kg
مايونيز 4كجم GSF
114.11 EGP 114.11 EGP 114.11 EGP
1 Unit x 4 Kg
باربكيو 4 كجم GSF
110.00 EGP 110.00 EGP 110.0 EGP
1 Unit x 4 Kg
توبنج كراميل GSF - عبوة واحدة
56.18 EGP 56.18 EGP 56.18 EGP
1 Unit x 1 Kg
توبنج فراوله GSF - عبوة واحدة
56.18 EGP 56.18 EGP 56.18 EGP
1 Unit x 1 Kg
توبنج شوكولاته GSF - عبوة واحدة
56.18 EGP 56.18 EGP 56.18 EGP
1 Unit x 1 Kg