ذرة حلوه 400 جرام فودى
10.66 EGP 10.66 EGP 10.66 EGP
1 Unit x 400 gm
Foody
فول مدمس سادة 400 جرام فودى
6.67 EGP 6.67 EGP 6.67 EGP
1 Unit x 400 gm
Foody
خيار حلو 530 جرام فودى
23.53 EGP 23.53 EGP 23.53 EGP
1 Unit x 530 gm
Foody
صلصة 3كج فودى
49.95 EGP 49.95 EGP 49.95 EGP
1 Unit x 3 Kg
Foody
صلصة 300 جرام فودى
7.30 EGP 7.30 EGP 7.3 EGP
1 Unit x 300 gm
Foody
خل فودى 1لتر
6.18 EGP 6.18 EGP 6.18 EGP
1 Unit x 1 Liter
Foody
فلفل حار هالابينو 2.5 كجم فودى
43.70 EGP 43.70 EGP 43.7 EGP
1 Unit x 2.5 Kg
Foody
حمص 400 جرام فودى
7.11 EGP 7.11 EGP 7.11 EGP
1 Unit x 400 gm
Foody
قلب خرشوف 420 جرام فودى
32.01 EGP 32.01 EGP 32.01 EGP
1 Unit x 420 gm
Foody
فلفل حار هالابينو 400 جرام فودى
11.69 EGP 11.69 EGP 11.69 EGP
1 Unit x 400 gm
Foody