ديكسى ميلز صوص تكساس 3.4 كجم
852.00 EGP 852.00 EGP 852.0 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز صوص رانش 3.4 كجم
707.20 EGP 707.20 EGP 707.2 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز صوص السيزر 3.4 كجم
667.99 EGP 667.99 EGP 667.99 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز مايونيز حقيقى 3.4 كجم
666.40 EGP 666.40 EGP 666.4 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز صوص 1000 ايلاند 3.4 كجم
544.00 EGP 544.00 EGP 544.0 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز مايونيز حار 3.4 كجم
524.00 EGP 524.00 EGP 524.0 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز مايونيز بالثوم 3.4 كجم
503.20 EGP 503.20 EGP 503.2 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز الفلفل الحار الحلو 3.4 كجم
489.60 EGP 489.60 EGP 489.6 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز مايونيز كلاسيك 3.4 كجم
448.80 EGP 448.80 EGP 448.8 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز مايونيز سندوتش 3.4 كجم
380.81 EGP 380.81 EGP 380.81 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز مايونيز سندوتش 10 كجم
261.40 EGP 261.40 EGP 261.4 EGP
1 Unit x 10 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز خيار مخلل 10 كجم
180.00 EGP 180.00 EGP 180.0 EGP
1 Unit x 10 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز صوص بوستون برجر 3.4 كجم
194.01 EGP 194.01 EGP 194.01 EGP
1 Unit x 3.4 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز هنى ماسترد 3.4 كجم
153.00 EGP 153.00 EGP 153.0 EGP
1 Unit x 3.4 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز كاتشب 10 كجم
143.00 EGP 143.00 EGP 143.0 EGP
1 Unit x 10 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز مايو فيجان (صيامى) 3.4 كج
119.00 EGP 119.00 EGP 119.0 EGP
1 Unit x 3.4 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز صوص باربكيو 5 كجم
114.00 EGP 114.00 EGP 114.0 EGP
1 Unit x 5 Kg
Dixie Mills
ديكسى فرابيه بايز ١ كجم
110.01 EGP 110.01 EGP 110.01 EGP
1 Unit x 1 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز صوص مسطردة 5 كجم
100.00 EGP 100.00 EGP 100.0 EGP
1 Unit x 5 Kg
Dixie Mills
ديكسى ميلز فلفل هالبينو 4 كجم
72.00 EGP 72.00 EGP 72.0 EGP
1 Unit x 4 Kg
Dixie Mills