تواصل معنا   care@ihoreca.com
تابع صفحاتنا
سوق الشرق حبهان 1 كجم ( مطحون )
600.00 EGP 600.00 EGP 600.0 EGP
1 Unit x 1 kg
Souq Al Sharq
سوق الشرق فلفل أسود 1 كجم ( حصى )
213.33 EGP 213.33 EGP 213.33 EGP
1 Unit x 1 kg
Souq Al Sharq
سوق الشرق فلفل أسود 1 كجم ( مطحون )
213.33 EGP 213.33 EGP 213.33 EGP
1 Unit x 1 kg
Souq Al Sharq
سوق الشرق فلفل أبيض 1 كجم ( حصى )
352.00 EGP 352.00 EGP 352.0 EGP
1 Unit x 1 kg
Souq Al Sharq
سوق الشرق فلفل أبيض 1 كجم( مطحون )
352.00 EGP 352.00 EGP 352.0 EGP
1 Unit x 1 kg
Souq Al Sharq
سوق الشرق كمون 1 كجم ( حصى )
250.67 EGP 250.67 EGP 250.67000000000002 EGP
1 Unit x 1 kg
Souq Al Sharq
سوق الشرق كمون 1 كجم ( مطحون )
250.67 EGP 250.67 EGP 250.67000000000002 EGP
1 Unit x 1 kg
Souq Al Sharq
سوق الشرق كزبره 500 جرام ( حصى )
46.67 EGP 46.67 EGP 46.67 EGP
1 Unit x 500 gm
Souq Al Sharq
سوق الشرق كزبره 1 كجم ( مطحون )
93.33 EGP 93.33 EGP 93.33 EGP
1 Unit x 1 kg
Souq Al Sharq
سوق الشرق شطه 1 كجم ( مطحون )
58.67 EGP 58.67 EGP 58.67 EGP
1 Unit x 1 kg
Souq Al Sharq
سوق الشرق حبهان 1 كجم ( حصى )
600.00 EGP 600.00 EGP 600.0 EGP
1 Unit x 1 kg
Souq Al Sharq
سوق الشرق جوزة الطيب 1 كجم ( حصى )
733.33 EGP 733.33 EGP 733.33 EGP
1 Unit x 1 kg
Souq Al Sharq
سوق الشرق جوزة الطيب 1 كجم ( مطحون )
733.33 EGP 733.33 EGP 733.33 EGP
1 Unit x 1 kg
Souq Al Sharq
سوق الشرق بابريكا 1 كجم
153.33 EGP 153.33 EGP 153.33 EGP
1 Unit x 1 kg
Souq Al Sharq
سوق الشرق قرنفل 1 كجم ( حصى )
586.67 EGP 586.67 EGP 586.67 EGP
1 Unit x 1 kg
Souq Al Sharq
سوق الشرق ورق لورا 250 جرام
42.67 EGP 42.67 EGP 42.67 EGP
1 Unit x 250 gm
Souq Al Sharq
سوق الشرق كاري 1 كجم
106.67 EGP 106.67 EGP 106.67 EGP
1 Unit x 1 kg
Souq Al Sharq
سوق الشرق قرفه 1 كجم ( مطحون )
170.67 EGP 170.67 EGP 170.67000000000002 EGP
1 Unit x 1 kg
Souq Al Sharq
سوق الشرق قرفه سيجار 500 جرام
181.33 EGP 181.33 EGP 181.33 EGP
1 Unit x 500 gm
Souq Al Sharq
سوق الشرق جنزبيل 1 كجم
133.33 EGP 133.33 EGP 133.33 EGP
1 Unit x 1kg
Souq Al Sharq