تواصل معنا   care@ihoreca.com
تابع صفحاتنا
سيرب باشون اوستربرج جديد
120.00 EGP 120.00 EGP 120.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
Osterberg
سيرب مانجو اوستربرج جديد
120.00 EGP 120.00 EGP 120.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
Osterberg
سيرب جوز الهند اوستربرج جديد
120.00 EGP 120.00 EGP 120.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
Osterberg
سيرب خوخ اوستربرج جديد
120.00 EGP 120.00 EGP 120.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
Osterberg
سيرب موز اوستربرج جديد
120.00 EGP 120.00 EGP 120.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
Osterberg
سيرب شوكولاتة اوستربرج جديد
120.00 EGP 120.00 EGP 120.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
Osterberg
سيرب سكر اوستربرج جديد
120.00 EGP 120.00 EGP 120.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
Osterberg
سيرب فانيليا اوستربرج جديد
120.00 EGP 120.00 EGP 120.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
Osterberg
سيرب بندق اوستربرج جديد
120.00 EGP 120.00 EGP 120.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
Osterberg
سيرب كراميل اوستربرج جديد
120.00 EGP 120.00 EGP 120.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
Osterberg
كراش موز وفراولة اوستربرج
110.00 EGP 110.00 EGP 110.0 EGP
1 Unit x 1 Liter
Osterberg